تعیین ترکیب بهینه‌ای از واحدها و فرایندهای سازمان

  • تدوین چارت سازمانی و سازماندهی (تاپ چارت و زیر چارت‌ها)
  • تدوین لیست جامع و کلانی از فرایندهای سیستم مدیریت سازمان

طراحی منطقی و تعیین تعاملات و ارتباطات مورد نیاز میان فرایندها را در قالب نمودار BPMN در قالب نظام‌نامه سیستم مدیریت سازمان

طراحی فیزیکی سیستم مدیریت و تشریح و مستندسازی دقیق فرآیندها و تهیه مستندات مورد نیاز

استقرار سیستم مدیریت سازمان

نگهداری سیستم مدیریت سازمان

بهبود سیستم مدیریت سازمان