سیاست‌گذاری خرید

توسعه ارتباطات فنی

ارزیابی تامین‌کنندگان

برنامه‌ریزی خرید

اجرای عملیات خرید

کنترل خرید