شناخت سازمان (ماهیت سازمان و مدل کسب و کار سازمان)

شناسایی عارضه‌ها و نقاط قابل بهبود

طرح‌ریزی و اولویت‌بندی عارضه‌ها

ارائه پیشنهادات