طراحی، اجرا و به‌روزرسانی ساختار سازمانی

طراحی، اجرا و به‌روزرسانی نظام جبران خدمت و ارزیابی عملکرد

طراحی، اجرا و به‌روزرسانی نظام شایستگی‌های فردی

طرح‌ریزی و مدیریت فرآیند جذب و ترک

طرح‌ریزی و مدیریت آموزش

بهبود فضای منابع انسانی

طراحی و اجرای زیرساخت‌های منابع انسانی (+ اقدامات رفاهی)

انگیزش