تحلیل استراتژی

تدوین استراتژی

تخصیص منابع

جاری‌سازی استراتژی‌ها

کنترل و به‌روزرسانی استراتژی‌ها