شركت مشاوره مديريت هدرا با بـيش از يـك دهـه سـابقه مشـاوره ، راهكارهـای متمـايز علمـی ، بـه روز و عملياتی در رشد و توسعه كسب و كارهاي سازمانهای ايرانی ارائه می دهد. شناخت و معرفت صحيح ابعـاد فنـی، انسـانی و اقتصـادی كسـب و كارهـا و نيازهـای رو بـه رشـد بـازار و بكارگيری آن در ارائه خدمات مـا، مجموعـه راهكارهـا و برنامـه هـای جـامع گـروه هـدرا را بـه عنـوان كارآمدترين راه حل براي مديريت تغيير موفق و مستمر در سازمانها مطرح كرده است. تــيم مجــرب ايــن شــركت متشــكل از مــديران اجرائــی بــا ســابقه در شــركت هــای معتبــر توليــدی و اســاتيد دانشــگاه مــی باشــد. بــدين منظــور تمــامی افــرادی كــه در شــركت هــدرا مشــغول بــه فعاليــت هستند جـدای از داشـتن سـطح بـاﻻی تحصـیلات آكادميـك، تجربـه عمليـاتی مـديريت واحـدی كـه در آن حوزه بـه ارائـه مشـاوره مـديريت می پردازنـد را در رزومـه كـاري خـود دارنـد. آخـرين يافتـه های علمــی روز از طريــق افــراد دانشــگاهی تــيم مشــاوره مــديريت هــدرا در جلســات تخصصــی بــا افــراد باسابقه نيز مطـرح شـده و بـا در نظـر گـرفتن شـرايط محـيط كسـب و كار ايـران و متناسـب بـا نيازهـای سازمانهای ايرانی بومی سازی ميشود. بــا ايــن وصــف هــدرا بــا پشــتوانه دانــش روز علــم مــديريت و تجربــه طــوﻻنی بــه شــركتهای طــرف مشاوره خـود نـه فقـط ارائـه مشـاوره صـرف، كـه راهبـری و اجرايـی سـازی فراينـد مـديريت و بهبـود ســازمانی را بــا رويكــردی جــامع نگر بــه عهــده گرفــت از ايــن رو اســت كــه شــركت هــدرا همپــای ســازمانها و مــديران آنهــا خــود را در اجــرای راهكارهــای ارتقــای ســازمان و كســب موفقيــت آنهــا متعهــد و مســئول مي دانــد. فهرســت گســترده مشــتريان شــركت مشــاوره مــديريت هــدرا و حيطــه متنوع فعاليت آنها و نيز موفقيتهـای حاصـل شـده در ايـن سـازمانها بـر اثـر بهره منـدی از خـدمات و راهكارهای شركت مشاوره مديريت هدرا به خوبی گويای اين مطلب است.
ماموریت: توسعه کسب و کار سازمانهای ایرانی به منظور دستیابی به سودآوری پایدار
چشم انداز: شرکت هدرا دارای معتبرترین برند و رهبر خدمات مشاوره مدیریت عملیاتی ، به روز و متمایز در ایران.
ارزش ها:
  • تجربه کاری
  • دانش محوری

  • کار گروهی

  • الگوی مشاوره مدیریت بومی و عملیاتی

  • تعهد به ارزشهای اخلاقی و مسئولیت پذیری